Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
  • img
  • img
  • img

Các thu nhập mới phải chịu thế TNDN

 Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó từ ngày 1/3/2012 sẽ có rất nhiều loại thu nhập của doanh nghiệp phải chịu thuế TNDN, trong đó đáng chú ý là một số thu nhập sau:

-    Thu nhập từ chuyển nhượng dự án, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

-    Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức, thu về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. Cho thuê tài sản dưới mọi hình thức;

-   Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ. Thu nhập từ bán ngoại tệ; khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính.

-   Hoàn nhập các khoản dự phòng (trừ một số khoản hoàn nhập dự phòng do luật định);

-   Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;

-   Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác;

- Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi.