Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
  • img
  • img
  • img

Điều kiện tài chính của doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp

 Theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, ban hành ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì: 

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp phải có vốn pháp định là 10 tỷ đồng. 
Ngoài vốn pháp định, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
Khoản tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp thuộc trường hợp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực; doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.
Nghị định số 42/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014 và thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.